Untitled-1

Kontakta oss:
Tlf. 0472-26 90 60

Policy

Trafiksäkerhetspolicy

Lammhults Taxi AB arbetar för att trafiksäkerheten i verksamheten ska höjas.
Vi ska inte bara vara goda föredömen i trafiken, utan genom vårt trafiksäkerhetsarbete vill vi ta vårt bestämda ansvar för att samhällets trafiksäkerhetsmål ska nås.

Vårt trafiksäkerhetsarbete gagnar inte bara samhället i stort utan är till fördel för alla dem som uppehåller sig på eller i närheten av vägnätet.

Vårt trafiksäkerhetsarbete består bland annat i att:

• Samtliga medarbetare åtar sig att följa tillämpliga trafikregler som vår verksamhet berörs av.

• Alla medarbetare utbildar och informerar sig när det gäller de trafiksäkerhetsfrågor som är centrala för taxinäringen, så att alla berörda engageras för att agera trafiksäkert i sitt arbete.

• Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt förbättringar inom områdena hastighetsanpassning, bilbältesanvändning samt alkohol- och drogfrihet i trafiken.

Denna policy är antagen av företagsledningen och kommuniceras till alla anställda. Den hålls även tillgänglig för allmänheten.